piszcie do nas
prace magisterskie

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z DOMEM RODZINNYM WYCHOWANKA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy problemu w literaturze
1.1. Rodzina jako środowisko wychowawcze
1.2. Znaczenie postaw rodzicielskich w procesie wychowawczym
1.3. Funkcje rodziny
1.4. Funkcje i zadania szkoły
1.5. Przemiany oświaty
1.6. Możliwości współpracy szkoły i rodziny
Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań własnych
2.1. Przedmiot i cele badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Zmienne i wskaźniki
2.4. Metody techniki i narzędzia badawcze
2.5. Przebieg i organizacja badań
2.6. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji
Rozdział 3. Analiza wyników badań własnych
3.1. Treść oczekiwań rodziców względem nauczycieli
3.2. Treść oczekiwań nauczycieli wobec rodziców
3.3. Porównanie wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli
3.4. Postawy nauczycieli względem swoich uczniów oraz ich postrzeganie przez rodziców
3.5. Postawy rodziców wobec swoich dzieci i ich postrzeganie przez nauczycieli
3.6. Czynniki warunkujące efektywność współpracy nauczycieli i rodziców
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks nr 1
Aneks nr 2

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved