piszcie do nas
prace magisterskie

MAŁA WIEJSKA SZKOŁA JAKO SZANSA DLA ROZWOJU DZIECKA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Specyfika szkoły wiejskiej i miejsce w niej dziecka w młodszym wieku szkolnym
1.1. Szkoła jako instytucja społeczna
1.1.1. Specyfika małej szkoły wiejskiej - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci miejskich i wiejskich
1.1.2. Przemiany polskiej szkoły na wsi w ostatnim dziesięcioleciu
1.1.3. Dziecko wiejskie w polskiej szkole na wsi - problemy edukacyjne i wychowawcze
1.2. Charakterystyka przebiegu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Charakterystyka grupy badawczej
Rozdział III. Wyniki badań własnych i ich analiza
3.1. Prezentacja wyników badań wraz z ich analiz±
3.2. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis fotografii
Spis rysunków
Aneks

Najczę¶ciej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2018 licencjat.com.pl All rights reserved